urlop
Prawo

Urlop wypoczynkowy. Część II

Urlop wypoczynkowa to bardzo ważna kwestia, zarówno dla pracownika, który może „naładować baterie”, ale także dla pracodawcy. Dzięki planom urlopowym pracodawca ma możliwość zapewnienia normalnego toku pracy, bez uszczerbku dla swojego biznesu. Pierwsza część kompendium była pisana w większości z perspektywy pracownika. W drugiej części przeczytasz między innymi o wprowadzeniu planu urlopów do swojej firmy, o tym, kiedy można przerwać urlop pracownika i jak wyliczyć wymiar urlopu.

Część I

Część III

Urlop wypoczynkowy – wysokość wymiaru.

Jako pracodawca jesteś zobligowany przez ustawodawcę do podania swojemu pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego. Musisz poinformować go na piśmie w terminie 7 dni od zatrudnienia. W polskim prawie istnieją dwa wymiary urlopu. Urlop może być udzielony na okres 20 albo 26 dni. Uzależnione jest to od stażu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat wówczas przysługuje mu 20 dni wolnego. Jednak gdy jego okres zatrudnienia przekracza 10 lat wówczas korzysta on z 26 dni urlopu. O urlopie uzupełniającym przeczytasz w części pierwszej kompendium.

Okres zatrudnienia

Do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Nie ma tu znaczenia w jaki sposób zostały rozwiązane umowy z pracownikiem, ani to, że wystąpiły przerwy w latach pracy. Gdy zatrudniamy osobę, która równocześnie pracuje w innej firmie i nie zakończyła tego stosunku pracy, także wliczamy to do stażu. Czas jaki wliczamy to łączny okres zatrudnienia aż do daty zawarcia umowy w naszej firmie.

Okres nauki

Do okresu zatrudnienia również doliczamy okresy nauki, gdy szkoła została ukończona. Za ukończenie szkoły nie sumuje się okresów nauki, ale wybiera najkorzystniejszy. Podobnie jest, gdy pracownik jednocześnie uczył się i pracował. Wówczas także wybieramy okres najkorzystniejszy dla pracownika.

Lata, które musisz doliczyć do okresu zatrudnienia Twojego pracownika, za ukończenie szkoły:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej zawodowej – nie więcej niż 3 lata
 • średniej zawodowej – nie więcej niż 5 lat
 • szkoły średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub innych równorzędnych zawodowych – 5 lat
 • średniej ogólnokształcącej – 4 lata
 • policealnej – 6 lat
 • wyższej – 8 lat

Rozliczanie urlopu

Rozliczanie urlopu

W przypadku udzielania urlopu pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze godzin rozliczamy jeden dzień jako osiem godzin. Urlop udzielamy w dni, w których pracownik miał być w pracy, zgodnie z kartą czasu pracy.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma liczony urlop proporcjonalnie. Gdy udzielasz mu urlopu to musisz po pierwsze obliczyć proporcjonalnie jego ilość dni urlopowych. Na przykład pracownik z prawem do 20 dni urlopu i zatrudniony na 1/2 etatu, będzie miał 10 dni na urlop. Jak to liczymy? Wymiar urlopu pracownika mnożymy przez ułamek etatu. A wynik zaokrąglamy do pełnego dnia. Po drugie przelicz to na godziny. Czyli 10 dni pomnóż przez 8 godzin. To daje liczbę 80 godzin urlopu. Rozliczamy pracownika według godzin pracy zaplanowanych w karcie czasu pracy.

Plan urlopów

Jesteś pracodawcą, więc powinieneś tworzyć plan urlopów. Jest on kluczowy do zapewnienia ciągłości pracy, gdy zatrudniasz bardzo wielu pracowników. Plan powinieneś podać do wiadomości w sposób przejrzysty. Na stworzenie planu na następny rok kalendarzowy masz czas do końca bieżącego roku kalendarzowego. Możesz nie robić planu urlopów, jeżeli nie działa u Ciebie zakładowa organizacja związkowa lub wyraziła ona na to zgodę. Wówczas powinieneś ustalić termin urlopu ze swoim pracownikiem, uwzględniając jego wniosek.

Pamiętaj, że gdy pracownik zawnioskuje o urlop w częściach, wówczas jedna z jego części nie może być krótsza niż 14 dni.

Kolejną istotną sprawą jest możliwość uwzględnienia wniosku pracownika. Nie jesteś zobligowany do udzielania urlopu wypoczynkowego dokładnie w terminie, o który wnioskuje pracownik. Z uwagi na zapewnienie normalnego toku pracy możesz nie wyrazić zgody na urlop.

Zmiana terminu urlopu oraz wezwanie do pracy podczas urlopu.

Wniosek pracownika

Na wniosek pracownika urlop może być przesunięty. Pracownik powinien podać ważne przyczyny niemożności skorzystania z urlopu we wcześniej uzgodnionym terminie. Wniosek możesz odrzucić.

Okoliczności wymienione w ustawie

Jako pracodawca jesteś zobligowany do przesunięcia urlopu, jeżeli pracownik nie może go rozpocząć. Kiedy? Gdy pracownik nie może z niego skorzystać w przykładowych sytuacjach określonych ustawą, które miały miejsce przed rozpoczęciem urlopu. Są to:

 • urlop macierzyński
 • choroba
 • odosobnienie wskutek choroby zakaźnej
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy

Nie jest to katalog zamknięty. Więc sytuacji usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a zarazem będących przyczyną braku możliwości rozpoczęcia urlopu jest więcej. Na przykład będzie to choroba dziecka, jeżeli dostarczymy zaświadczenie od lekarza wraz z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy.

Urlop wypoczynkowy a choroba dziecka

Pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu w późniejszym terminie, który nie był wykorzystany z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego
 • choroby
 • odosobnienia wskutek choroby zakaźnej
 • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy

Urlop pracownika przerywają wyłącznie powyższe sytuacje. Na przykład jego choroba. A jak jest w przypadku, gdy na urlopie zachoruje dziecko lub inny członek rodziny? W takim przypadku urlop wypoczynkowy nie jest przerywany. Katalog okoliczności przerywających urlop jest enumeratywny, czyli nie można do niego dołączyć innych, nawet podobnych sytuacji.

Urlop a choroba dziecka

Gdy zachoruje Twoje dziecko, a ty przebywasz już na urlopie to nie możesz przerwać urlopu i złożyć wniosku o zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy ma gwarantować ciągłość otrzymywania pieniędzy pomimo nieobecności w pracy. Jeżeli masz prawo do wynagrodzenia (a na urlopie takie prawo masz) to nie możesz wnioskować o zasiłek.

Podsumowując. Przebywając na urlopie nie możesz go przerwać z uwagi na chorobę dziecka. Możesz wyłącznie po zakończeniu urlopu ubiegać się o zasiłek, jeżeli wciąż jest potrzeba sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Twój urlop może być przesunięty, gdy dziecko rozchoruje się przed jego rozpoczęciem.

Pracodawca przesuwa termin urlopu

Możesz przesunąć termin urlopu swojemu pracownikowi z uwagi na szczególne potrzeby. Do tego pojęcia nieostrego ustawodawca dodał, że nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Zachęcam do zapoznania się z orzecznictwem w tym temacie, ponieważ biblioteka jest ogromna. A jeżeli nie mamy pewności, czy nie jest to nadużycie naszego prawa to koniecznie sprawdźmy.

Odwołanie z urlopu

Podobnie sprawa ma się z wezwaniem pracownika z urlopu do pracy. W tym zakresie również orzecznictwo liczy wiele spraw. Kiedy możesz wezwać pracownika do pracy i przerwać jego urlop? Możesz go wezwać, gdy jego obecność jest niezbędna i wymagana przez okoliczności, które nie były znane przed rozpoczęciem jego urlopu. Jeżeli pracownik nie będzie zgadzała się z tym, że przerwanie jego urlopu jest konieczne to sprawa trafi do sądu. W sądzie to ty, jako pracodawca musisz udowodnić, że odwołanie z urlopu było konieczne.

Odwołanie pracownika z urlopu to nieuniknione koszty dla twojego biznesu. Konieczne musisz pokryć koszty poniesione przez pracownika, jeżeli są bezpośrednio związane z odwołaniem go z urlopu. Najlepiej, aby pracownik przedłożył Ci wniosek wraz z rachunkami. Jednak gdy nie będziesz się zgadzać na pokrycie tych kosztów i nie wypłacisz pracownikowi pieniędzy, to najprawdopodobniej sprawa trafi do sądu. Na złożenie pozwu pracownik ma trzy lata. Po tym terminie roszczenie o zwrot poniesionych kosztów związane z odwołaniem go z urlopu ulegnie przedawnieniu.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043)

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *